Statut

STATUT

ORDYNACJA  WYBORCZA

MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

PRACOWNIKÓW SYSTEMÓW ZMIANOWYCH

ZIEMI OPOLSKIEJ

z siedzibą

 GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A.

Kędzierzyn-Koźle, maj 2019

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Tworzy się organizację zawodową pod nazwą Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Systemów Zmianowych Ziemi Opolskiej z siedzibą  Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., zwany dalej Związkiem.

§2

Związek – przestrzegając zasad konstytucyjnych, wyrażonych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w Ustawie o związkach zawodowych, Ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz w Konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy, ratyfikowanych przez Państwo Polskie – będzie działał w zakresie obrony praw i interesów pracowników i osób wykonujących pracę zarobkową, realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i intelektualnych.

§3

Związek jest niezależny od organów administracji państwowej, gospodarczej, politycznej i nie podlega ich kontroli ani nadzorowi.

§4

Obszarem działania Związku są wszystkie zakłady pracy produkcyjne oraz usługowe, funkcjonujące na terenie województwa opolskiego.

§5

Siedzibą Związku są Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. w Kędzierzynie-Koźlu.

§6

 1. Związek zrzesza:

– pracowników zatrudnionych i osoby wykonujące pracę zarobkową w Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz w Zakładach, Spółkach i innych podmiotach prawnych powstałych w wyniku przemian strukturalnych i własnościowych na bazie Zakładów Azotowych, powołanych zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 roku – we wszystkich systemach organizacji pracy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, wolontariuszy i stażystów.

-pracowników i osoby wykonujące pracę zarobkową w innych zakładach, objętych swym obszarem działania, zgodnie z §4 niniejszego Statutu.

    2) Członkami Związku mogą być emeryci i renciści oraz bezrobotni, którzy byli zatrudnieni            

           w podmiotach wymienionych w ust. 1 i byli członkami MZZPSZ.

§7

Związek działa poprzez organy określone w niniejszym Statucie.

§8

Statut niniejszy wchodzi w życie po przeprowadzeniu wymaganej procedury rejestracyjnej.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

§9

Celem i zadaniem Związku jest ochrona praw – zwłaszcza indywidualnych – godności i interesów pracowników i osób wykonujących pracę zarobkową, jak następuje:

 1. Poprawa warunków pracy pracowników i osób wykonujących pracę zarobkową poprzez ochronę zdrowia, ochronę interesów materialnych, socjalnych i intelektualnych członków i ich rodzin, a także rencistów i emerytów.
 2. Proponowanie i popieranie działań, mających na celu zapewnienie pracownikom i osobom wykonującym pracę zarobkową warunków podwyższania kwalifikacji zawodowych i ogólnych.
 3. Czynne wsparcie zadań społeczno-gospodarczych w Zakładach i Spółkach, w celu wypracowania odpowiednich funduszy i ich sprawiedliwego podziału pomiędzy uprawnionych,
 4. Kształtowania odpowiedniej postawy, ukierunkowanej na dobro Zakładów i Spółek oraz członków Związku.
 5. Współpraca w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony środowiska oraz pozytywnego wizerunku firmy na zewnątrz.
 6. Organizacja szkoleń wielotematycznych dla członków Związku.

§10

Związek realizuje swoje cele poprzez:

 1. Skuteczne dopilnowanie interesów swoich członków wobec pracodawcy, organów i władz administracji państwowej i gospodarczej oraz instytucji politycznych i społecznych.
 2. Sprawowanie kontroli i egzekwowanie przepisów prawa pracy, udzielanie pomocy prawnej na szczeblu Zakładów i Spółek oraz przed sądami pracy I i II instancji i SN, a także podejmowanie interwencji na rzecz członków Związku w przypadkach konfliktów z pracodawcą.
 3. Zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy w sprawach dotyczących praw załóg pracowniczych, a w szczególności przy ustalaniu treści ZUZP, regulaminów pracy, regulaminów premiowania, regulaminu ZFŚS, rozkładu czasu pracy, wartościowania stanowisk pracy, ustalania planu urlopów oraz związanych z socjalno-bytowymi i intelektualnymi potrzebami Załóg i ich rodzin.
 4. Współdziałanie ze służbą zdrowia w celu profilaktyki i ochrony zdrowia pracowników.
 5. Czynny udział w usprawnianiu gospodarki, postępu technicznego, polityki kadrowej, podnoszenia kwalifikacji, kultury i sportu w Zakładach i Spółkach.
 6. Współdziałanie z kierownictwami Zakładów i Spółek oraz organizacjami społecznymi na rzecz rozwoju działalności kulturalno-oświatowej i rekreacyjnej dla zapewnienia wypoczynku po pracy.
 7. Zwalczanie zjawisk patologicznych, takich jak niegospodarność i nadużycia oraz wszelkiej dyskryminacji członków Związku.

§11

Osiągnięcie powyższych celów i zadań Związek realizuje przez:

 1. Współdziałanie na zasadach partnerskich z kierownictwami Zakładów i Spółek oraz organizacjami samorządowymi i związkowymi.
 2. Uzgadnianie i opiniowanie założeń do projektów wewnętrznych aktów normatywnych lub decyzji dotyczących interesów i praw pracowniczych, a także zakładowych planów społeczno-gospodarczych.
 3. Dążenie do zapewnienia spokoju społecznego na drodze partnerskich negocjacji oraz poprzez zawieranie dwustronnych porozumień.
 4. Wejście w ogólnokrajowe struktury organizacji związkowych, obejmujących swoim statutowym działaniem podobne grupy zawodowe.

§12

Spory zbiorowe o interesy członków Związku, a zwłaszcza faza konfrontacji, będą proklamowane zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

§13

Związek może podjąć się egzekwowania indywidualnych praw pracowniczych pracownika i osoby wykonującej pracę zarobkową nie zrzeszonego w Związku, na zasadach ujętych w niniejszym Statucie, jeśli pracownik zwróci się o taką pomoc, a Prezydium Zarządu Związku wyrazi na to zgodę.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§14

Członkiem Związku pozostaje się z chwilą złożenia deklaracji pisemnej, zawierającej zgodę członka na potrącenie przez listę płac składek związkowych, zaakceptowanej przez Zarząd Związku.

Zarząd Związku może odmówić przyjęcia w poczet członków Związku osoby, co do której istnieją poważne i uzasadnione zastrzeżenia.

§15

Członkostwo w Związku ustaje z powodu:

 1. Dobrowolnego wystąpienia, wyrażonego w formie pisemnej. Członkostwo ustaje z ostatnim dniem miesiąca, w którym złożono pisemną deklarację dobrowolnego wystąpienia.
 2. Wykluczenia ze Związku wskutek niewykonywania obowiązków członkowskich lub postępowania w sposób nie licujący z godnością członka Związku, przy czym obwiniony członek Związku ma niezbywalne prawo do złożenia wyjaśnień oraz do odwołania, w terminie 7 dni roboczych, do wyższej instancji władz Związku.
 3. Zgon członka Związku.

§16

O ile członek Związku należy do innego Związku Zawodowego, musi złożyć pisemną deklarację, która z organizacji jest przez niego wybrana do reprezentacji praw indywidualnych i zbiorowych.

§17

Członek Związku ma prawo:

 1. Uczestniczyć w ogólnych zebraniach Związku.
 2. Wybierać i odwoływać członków władz Związku wszystkich szczebli oraz kandydować i być wybieranym do tych władz, zgodnie z ordynacją wyborczą.
 3. Uzyskiwać pomoc prawną Związku w ochronie i egzekwowaniu swoich praw i interesów w razie ich naruszenia przez kierownictwa Zakładów i Spółek bądź administrację terenową lub państwową, przy czym Związek jest obowiązany do stosowania dostępnych prawem środków.
 4. Oceniać i poddawać konstruktywnej krytyce działalność i postawę każdego członka Związku i władz Związku, wnioskować o zmianę Zarządu lub odwołania członka Zarządu z pełnionych funkcji, po podaniu odpowiedniego uzasadnienia i wysłuchania wyjaśnień.
 5. Być na bieżąco informowanym o wszelkich decyzjach i innych działaniach Zarządu Związku.
 6. Brać czynny udział w zebraniach, po udokumentowanym pisemnym powiadomieniu, że jego obecność jest niezbędna, a na których władze Związku będą podejmowały uchwały dotyczące jego osoby.
 7. Brać czynny udział w strajku lub akcjach protestacyjnych, zorganizowanych przez Zarząd Związku.

§18

Członek Związku jest zobowiązany:

 1. Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał Zarządu Związku oraz regularnie opłacać składki członkowskie.
 2. Brać czynny udział w pracach Związku.
 3. Stosować zasady koleżeńskości i pomocy wzajemnej w życiu związkowym.
 4. Chronić własność Zakładów i Spółek, jako wspólne dobro wszystkich pracowników.

§19

Za aktywną działalność związkową, godną i przykładną postawę, członek Związku może być wyróżniony nagrodami związkowymi.

§20

W przypadkach naruszeń postanowień Statutu lub naruszeń zasad współżycia, uwłaczającego godność członka Związku, można – po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego – udzielić upomnienia lub nagany albo wykluczyć ze Związku, po uprzednim pisemnym powiadomieniu członka.

§21

Cofnięcie mandatu na Walne Zebranie Delegatów może nastąpić na tym forum, po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego, po powiadomieniu w trybie §20.

§22

 1. Uchwałę o skreśleniu, ukaraniu członka, a także o zatarciu kary podejmuje Zarząd Związku.
 2. Od uchwały w sprawie skreślenia, ukarania lub odmowy zatarcia kary, przysługuje członkowi Związku prawo do odwołania do Walnego Zebrania Delegatów/Członków Związku, w terminie 7 dni od pisemnego, udokumentowanego doręczenia odpisu uchwały.
 3. W przypadku wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Delegatów/Członków Związku, do czasu rozpatrzenia uchwała nie jest prawomocna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE ZWIĄZKU

§23

Władzami Związku są:

 1. Walne Zebranie Członków Związku
 2. Walne Zebranie Delegatów (WZD) – przy liczbie członków Związku powyżej 150 osób
 3. Zarząd Związku
 4. Prezydium Zarządu Związku
 5. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Zarządu Związku
 6. Komisja Rewizyjna Związku.

§23

 1. Zarząd Związku liczy 10 (dziesięć) osób, wraz z przewodniczącym
 2. Prezydium Zarządu Związku liczy 5 (pięć) osób, wraz z przewodniczącym
 3. Komisja Rewizyjna Związku liczy 3 (trzy) osoby.

§24

Kadencja Władz Związku trwa 4 lata i nie ogranicza się indywidualnie ilości kadencji władz Związku.

§25

Walne Zebranie Delegatów/Członków Związku

 1. Walne Zebranie Delegatów/Członków Związku zwołuje Zarząd Związku, na wniosek 1/3 członków Związku lub Komisji Rewizyjnej, Zarząd jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Zebranie Delegatów/Członków w terminie 30 dni, natomiast w przypadku nie zwołania Walnego Zebrania w tym terminie, zwołuje je Komisja Rewizyjna w terminie 14 dni.
 2. W Walnym Zebraniu Członków Związku biorą udział wszyscy członkowie Związku, natomiast w Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział Delegaci, wybrani według klucza: określonego przez Komisję wyborczą wybraną na wybory delegatów na WZD .
 3. Członkami Walnego Zebrania Delegatów/Członków Związku, a także Delegatami na Walne Zebranie Delegatów zostają funkcyjni działacze Związku, bez uczestnictwa w procedurze wyborczej.
 4. Walne Zebranie Delegatów/Członków Związku podejmuje uchwały bezwzględna większością oddanych głosów.
 5. Walne Zebranie Delegatów/Członków Związku zapadają w głosowaniu jawnym lub-na wniosek uczestnika-w głosowaniu tajnym.
 6. Walne Zebranie Delegatów/Członków Związku jest władne do podejmowania uchwał, jeżeli bierze w nim udział co najmniej 50% delegatów/członków w I terminie lub faktycznie obecni w II terminie, zwołanym po upływie 30 minut od I terminu, pod warunkiem wcześniejszego, pisemnego powiadomienia o tym członków.

§26

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów/Członków Związku należy:

 1. Ustalenie i przyjęcie programu działania Związku.
 2. Uchwalenie Statutu i uchwalenie zmian postanowień Statutu Związku.
 3. Uchwalenie struktury organizacyjnej i zmian w istniejącej strukturze.
 4. Podjęcie decyzji o utworzeniu listy rezerwowej do władz Związku.
 5. Uchwalanie przystąpienia lub wystąpienia Związku do/z ogólnokrajowych organizacji związkowych.
 6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Związku.
 7. Ustalanie składu liczbowego, wybieranie oraz odwoływanie w głosowaniu tajnym: Przewodniczącego, członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
 8. Rozpatrywanie odwołań członków Zarządu i członków Związku od uchwał Zarządu, ich dotyczących.
 9. Podjęcie decyzji o rozwiązaniu Związku.
 10. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielanie lub nie absolutorium Zarządowi Związku, przy czym w głosowaniu nie mogą brać udziału członkowie Zarządu Związku.

§27

Zarząd Związku

 1. Kieruje działalnością Związku, Reprezentuje go na zewnątrz między Walnymi Zebraniami Delegatów/Członków Związku i może wybrać spośród siebie – na wniosek Przewodniczącego – Prezydium Zarządu Związku.
 2. Realizuje uchwały, wnioski i program przyjęty na Walnym Zebraniu Delegatów/Członków Związku.
 3. Wytycza kierunki działania Prezydium Zarządu Związku i prowadzi okresowa ocenę jego pracy.
 4. Zarządza majątkiem Związku i ponosi za jego realizację kolektywną odpowiedzialność.
 5. Na wniosek Przewodniczącego powołuje i odwołuje Wiceprzewodniczącego.
 6. Powołuje – w zależności od potrzeb – komisje i zespoły problemowe.
 7.  Ogłasza akcje protestacyjne.
 8.  Podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, pod warunkiem obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 9.  W przypadkach szczególnych, uniemożliwiających pełnienie funkcji Przewodniczącego Związku, do czasu zwołania najbliższego Walnego Zebrania Delegatów/Członków Związków, Zarząd wybiera w głosowaniu tajnym, z własnego grona osobę, która będzie pełniła jego obowiązki.
 10.  W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu Związku do stanu 2/3 składu, uzupełnia się skład Zarządu Związku o osoby z listy rezerwowej, które uzyskały największą liczbę głosów lub na najbliższym Walnym Zebraniu Delegatów/Członków Związku przeprowadza się wybory uzupełniające.

§28

Prezydium Zarządu Związku

 1. Koordynuje działalność Zarządu Związku i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Zwołuje posiedzenia Zarządu nie rzadziej, niż raz w miesiącu.
 3. Pełni funkcje wykonawcze i inicjujące wobec Zarządu Związku.
 4. Zajmuje stanowiska w sprawach nie zastrzeżonych w przepisach prawnych i porozumieniach wyłącznie dla Zarządu Związku.
 5. Na bieżąco informuje członków Zarządu Związku o swoich pracach i problemach.
 6. W przypadku przynależności do struktur związkowych ogólnokrajowych, członkowie Prezydium Zarządu Związku są jednocześnie delegatami na Zjazd Ogólnokrajowy.
 7. Podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Prezydium Zarządu Związku.

§29

Przewodniczący Zarządu Związku

 1. Jest wybierany przez Walne Zebranie Delegatów/Członków Związku.
 2. Decyzje o odwołaniu z funkcji Przewodniczącego podejmuje Walne Zebranie Delegatów/Członków Związku.
 3. Wchodzi w skład Prezydium Zarządu Związku i kieruje jego pracami.
 4. Wnioskuje o powołanie wskazanej przez siebie osoby – członka Zarządu Związku – na funkcję Wiceprzewodniczącego.
 5. Podejmuje samodzielną decyzję w sytuacjach tego wymagających, o czym niezwłocznie informuje Prezydium Zarządu Związku.
 6. Reprezentuje Związek w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych.
 7. Zwołuje posiedzenia Prezydium Zarządu Związku i posiedzenia Zarządu Związku.
 8. Składa Zarządowi Związku sprawozdania ze swej działalności między posiedzeniami i odpowiada za podjęte decyzje.
 9. Sprawuje nadzór nad dokumentacją i odpowiada za jej kompletność.
 10. Na bieżąco utrzymuje kontakty z członkami Zarządu Związku.

§30

Komisja Rewizyjna

 1. Sprawuje kontrolę nad działalnością Przewodniczącego, Zarządu i Prezydium Zarządu Związku w zakresie:
 2. gospodarki finansowej Związku
 3. zarządzania majątkiem Związku
 4. zgodności działania ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Delegatów/Członków Związku
 5. W razie stwierdzenia w zarządzaniu majątkiem Związku, niezgodności ze Statutem lub przepisami prawa, niezwłocznie powiadamia o tym Zarząd Związku i zwołuje Walne Zebranie Delegatów/Członków Związku.
 6. Wnioskuje do Walnego Zebrania Delegatów/Członków Związku o udzielenie lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku.
 7. Wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 8. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się stosownie do potrzeb.
 9. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Związku.
 10. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Związku.

ROZDZIAŁ V

Strajk

§31

Związek zastrzega sobie prawo do sporu zbiorowego, strajku, oflagowania Zakładów i Spółek oraz innych form protestu, zgodnie z obowiązującymi ustawami: o związkach zawodowych i rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

ROZDZIAŁ VI

Źródła finansowania działalności i majątku Związku

§32

 1. Majątek Związku stanowią ruchomości prawne, gotówka i papiery wartościowe.
 2. Źródłami finansowania Związku są:
 3. składki członkowskie, ustanawiane wyłącznie przez Walne Zebranie Delegatów/Członków Związku.
 4. dotacje, darowizny, zapisy, itp.
 5. dochody z majątku Związku oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

§33

 1. Majątek Związku przeznaczony jest na finansowanie działalności organizacyjnej, socjalnej, kulturalno-oświatowej oraz innej działalności statutowej.
 2. Gospodarka finansowa Związku jest jawna.

§34

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Związku są uprawnieni:

– Przewodniczący

– Skarbnik

– Inna osoba upoważniona przez Zarząd.

ROZDZIAŁ VII

 Zmiany Statutu i rozwiązanie Związku

§35

Zmiany Statutu uchwala Walne Zebranie Delegatów/Członków Związku, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§36

Uchwałę w sprawie rozwiązania Związku i przeznaczenia likwidowanego majątku podejmuje Walne Zebranie Delegatów/Członków Związku, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§37

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

ORDYNACJA WYBORCZA DO WŁADZ

MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

PRACOWNIKÓW SYSTEMÓW ZMIANOWYCH

ZIEMI OPOLSKIEJ Z SIEDZIBĄ  GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A.

§1

Wybory do władz Związku są tajne, przy nieograniczonej liczbie kandydatów do poszczególnych organów.

§2

Kandydatów zgłasza się oddzielnie do pełnienia funkcji Przewodniczącego Związku oraz na członków poszczególnych władz Związku.

§3

Kandydatury może składać każdy uprawniony do głosowania uczestnik Walnego Zebrania Delegatów/Członków Związku na piśmie, po wyrażeniu zgody osoby wskazanej na kandydowanie. Tym samym kandydaturę swoją ma prawo złożyć sam zainteresowany.

§4

Komisja Mandatowo-Skrutacyjno-Wyborcza bada, czy nie zachodzą formalnoprawne przeszkody do wyboru zgłoszonych kandydatów, oddzielnie dla każdego organu, sporządza listę nazwisk w porządku alfabetycznym i ogłasza ją obradującym, po czym przekazuje ją prowadzącemu obrady i z tą chwilą uważa się listę za zamkniętą.

§5

Komisja Mandatowo-Skrutacyjno-Wyborcza , po zamknięciu listy kandydatów przygotowuje karty do głosowania, które powinny zawierać:

 1. oznaczenie organu lub funkcji;
  1. liczbę miejsc mandatowych wybieranego organu;
  1. imiona i nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym, odpowiadającym liście kandydatów;

Każdy uprawniony do głosowania otrzymuje jeden komplet kart do głosowania.

§6

 1. Głosowanie odbywa się o godzinie ustalonej przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjno-Wyborczą i podaje do wiadomości przez prowadzącego obrady.
 2. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znak X przy nazwisku osób, na które chce się głosować, pozostawiając nie skreślone nazwisko lub nazwiska osób, na których oddaje się swój głos.
 3. Karta do głosowania, zawierająca liczbę oznaczonych (znak X przy nazwisku) nazwisk większą, niż liczba miejsc mandatowych, które mają być obsadzone w danym organie jest nieważna, natomiast jakiekolwiek dopiski na karcie do głosowania nie powodują jej nieważności, pod warunkiem możliwości jednoznacznego odczytania woli głosującego, zaś żadnych dopisków nie bierze się pod uwagę podczas obliczania wyników głosowania.
 4. Karty do głosowania wyborcy wrzucają do urny.

§7

Komisja Mandatowo-Skrutacyjno-Wyborcza po zakończeniu głosowania:

 1. porównuje listę osób uprawnionych do głosowania z listą osób uczestniczących w głosowaniu;
 2. sortuje karty z głosowań;
 3. oblicza liczbę oddanych ważnych głosów na poszczególnych kandydatów;
 4. w razie równej liczby głosów zarządza kolejne tury głosowania
 5. sporządza ze swych czynności protokół, do którego załącza oddane karty do głosowania i listy obecności.

§8

Wybory do poszczególnych władz Związku przeprowadza się w następujący sposób: w pierwszej kolejności przeprowadza się wybór Przewodniczącego Zarządu Związku, z zastrzeżeniem, że jeśli na tę funkcję jest tylko jeden kandydat, to także przeprowadza się tajne głosowanie, następnie dokonuje się wyboru członków Zarządu Związku oraz w kolejnym głosowaniu członków Komisji Rewizyjnej.

§9

Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, a w razie równej liczby głosów przy wyborze Przewodniczącego, Zarządu Związku, Komisji rewizyjnej zarządza się kolejne tury głosowania, w której uczestniczą kandydaci z największą, równą liczbą głosów.

§10

Z uwagi na specyfikę pracy większości pracowników (systemy wielozmianowe) i ze względu praktycznych wprowadza się Kartę do głosowania na kandydata na Walne Zebranie Delegatów z regulaminem głosowania, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Ordynacji Wyborczej.

Załącznik nr 1

REGULAMIN WYBORCZY

NA WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW

MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

PRACOWNIKÓW SYSTEMÓW ZMIANOWYCH

ZIEMI OPOLSKIEJ Z SIEDZIBĄ  GRUPIE AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A.

 1. Zarząd Związku powołuje Komisję Wyborczą wraz z jej Przewodniczącym.
 2. Wybory Delegatów na WZD odbywają się drogą zbierania głosów członków Związku na terenie GA ZAK S.A, przez samego kandydata na Karcie wyborczej (wzór ustali Komisja wyborcza).
 3. Należy zebrać ilość podpisów, określoną przez Komisję Wyborczą.
 4. Każdy członek Związku może oddać tylko jeden głos, a oddanie go na danego kandydata potwierdza złożeniem podpisu na Karcie.
 5. Złożenie drugiego i następnych podpisów na Kartach wyborczych przez tego samego członka unieważnia wszystkie jego podpisy.
 6. Zebranie przez kandydata wymaganej liczby podpisów – głosów powoduje uzyskanie przez niego mandatu Delegata na WZD.
 7. Termin oddawania Kart wyborczych do siedziby Związku upływa z dniem wyznaczonym przez Komisje Wyborczą.
 8. Ważność wyborów sprawdza i zatwierdza Komisja Wyborcza, wyłoniona z członków Związku.
 9. Ilość delegatów na WZD określa §25 p.2,3 Statutu Związku.
 10. Wzór Karty wyborczej ustali Komisja wyborcza, które wydaje się w siedzibie MZZPSZ.
 11. Delegatem na WZD może zostać każdy członek związku , który należy do MZZPSZ nie krócej niż 2 lata.