Archiwum kategorii: aktualnie

20-29.05.2019 Wybory do Rady Nadzorczej Grupy Azoty z ramienia załogi

W dniach 20-29.05.2019 odbywają się wybory do Rady Nadzorczej Grupy Azoty z ramienia załogi, prośba kolegów z bliźniaczego Związku Pracowników Ruchu Ciągłego z  Grupy Azoty Tarnów o wsparcie w postaci oddania na nich swojego głosu.

Przewodniczący Marek Różański

                                                                                                Tarnów, dn. 14.05.2019 r.

Szanowni Państwo,

Przed nami wybory kandydatów do Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.            

 z wyboru pracowników.

Po raz pierwszy na innych-nowych zasadach wyborczych.

Ustawa z 1 marca 2018 roku umożliwiła wskazanie do Rady Nadzorczej kandydatów, którzy są zwolnieni z wymogu posiadania wyższego wykształcenia oraz wymogu zdania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

   Wprowadzone rozwiązania umożliwiają wskazanie do rady nadzorczej kandydatów, którzy posiadają wiedzę o spółkach, doświadczenie oraz – co najważniejsze – ZAUFANIE SAMYCH PRACOWNIKÓW.

Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego, korzystając z zapisów zmienionych ustaw oraz Regulaminu Wyboru -takich kandydatów Państwu rekomenduje.

Główna Komisja Wyborcza powołana do przeprowadzenia wyborów po dokonaniu weryfikacji zgłoszonych kandydatów, ogłosiła ich listę.

Będziecie Państwo mieli możliwość wyboru trzech kandydatów spośród sześciu zgłoszonych osób.

Trzech kandydatów zgłosił Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego, tj.:  Mariusza Budzika, Adama Odolskiego i Romana Romaniszyna.     Pozostali kandydaci zostali zgłoszeni przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy  SOLIDARNOŚĆ działający w naszej Spółce.

Szanowni Państwo

Skorzystajcie z przywileju wyboru swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

  Głosując na kandydatów zgłoszonych przez ZZPRC, macie Państwo gwarancję  ich niezależności, skuteczności oraz kompetencji.

    Wiemy jakie są  oczekiwania Państwa -dzisiaj i w dłuższej perspektywie.

Zrównoważony rozwój Grupy Azoty musi dotyczyć wszystkich lokalizacji.

    Jego efekty muszą być z korzyścią dla pracowników, a nie ich kosztem.

Liczymy na merytoryczną dyskusję w trakcie naszych bezpośrednich spotkań.     Zapraszamy Państwa do głosowania.

Głosować będzie można od 20 do 29 maja do godziny 900.     Z góry dziękujemy za głosy oddane na kandydatów zgłoszonych przez  ZZPRC ZAT S.A.

Przewodniczący ZZPRC ZAT S.A.

                                                                                   Adam Odolski

Informacja w sprawie Ochrony Danych Osobowych RODO

Informacja w sprawie Ochrony Danych Osobowych

Szanowni Państwo

w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), poniżej wskazuje się na szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych przez Pana(ią) danych osobowych: 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Systemów Zmianowych ziemi opolskiej z siedzibą w Grupie Azoty ZAK S.A. NIP: 749-195-14-11

Dane kontaktowe:

– adres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Mostowa 30A

– e-mail: Marek.Rozanski@grupaazoty.com

– telefon: 77-481-24-33

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Administrator danych przetwarza Pana(i) dane osobowe w celach związanych z wykonywaniem przez Administratora danych uprawnionej działalności związkowej, w tym reprezentowanie i obrona Pana(i) praw, interesów zawodowych i socjalnych oraz realizacją celów i zadań statutowych związku.

Podstawą prawną przetwarzania Pana(i) danych osobowych może być:

 • wyrażona przez Pana(ią) zgoda – 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,
 • wypełnianie obowiązków i wykonywanie szczególnych praw przez Administratora danych w dziedzinie prawa pracy, wynikających w szczególności z ustawy o związkach zawodowych, ustawy – Kodeks pracy – 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 9 ust. 2 lit. b) RODO,
 • wykonywanie przez Administratora danych uprawnionej działalności związkowej, w tym reprezentowanie i obrona Pana(i) praw, interesów zawodowych i socjalnych oraz realizacja celów i zadań statutowych związku – 9 ust. 2 lit d) RODO,
 • prawnie uzasadniony interes Administratora danych realizowany przez Administratora danych lub osobę trzecią, tj. w szczególności ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń – 6 ust. 1 lit. f) RODO, art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.
 1. Odbiorcy danych

Pana(i) dane osobowe będą przekazywane wyłącznie w związku z realizacją przez Administratora danych celów określonych w pkt 3 powyżej, tj. w szczególności: uzupełnić lub wykreślić

 • pracodawcom,
 • podmiotom przeprowadzającym szkolenia na zlecenie Administratora danych,
 • kancelarii prawnej,
 • podmiotom, które będą dokonywać przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO na wyraźne udokumentowane polecenie Administratora danych.
 1. Okres przechowywania danych osobowych
 • Dane przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody – przez okres od udzielenia zgody do czasu jej wycofania.
 • Dane przetwarzane na innych przesłankach, o których mowa w pkt 3 – przez okres posiadania przez osobę, której dane są przetwarzane statusu członka związku lub przez okres niezbędny do należytego wypełnienia przez Administratora danych celów określonych w pkt 3.
 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Panu(i) następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, po spełnieniu warunków i przesłanek określonych przepisami RODO:

 • prawo dostępu do Pana(i) danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Pana(i) danych osobowych, które są nieprawidłowe,
 • prawo żądania usunięcia Pana(i) danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana(i) danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana(i) danych ze względu na Pana(i) szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych,
 • prawo do przenoszenia Pana(i) danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych Pana(i) danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, które może Pan(i) przesłać innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator danych przesłał te dane do innego administratora pod warunkiem, że będzie to technicznie możliwe,
 • prawo wycofania zgody, przy czym z uwagi na możliwość przetwarzania Pana(i) danych na podstawie innych przesłanek, o których mowa w pkt 3 powyżej, w przypadku cofnięcia zgody, będą mogły one być nadal przetwarzane pod warunkiem zaistnienia celów i innych podstaw prawnych, o których mowa w pkt 3.
 1. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Panu(i) także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie danych osobowych.

Podanie przez Pana(ią) danych osobowych i ich przetwarzanie przez Administratora danych jest warunkiem koniecznym realizacji przez Administratora danych uprawnionej działalności związkowej.

Marek Różański

Przewodniczący

   MZZPSZ