Wszystkie wpisy, których autorem jest Piotr Kutyła

Informacja w sprawie Ochrony Danych Osobowych RODO

Informacja w sprawie Ochrony Danych Osobowych

Szanowni Państwo

w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), poniżej wskazuje się na szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych przez Pana(ią) danych osobowych: 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Systemów Zmianowych ziemi opolskiej z siedzibą w Grupie Azoty ZAK S.A. NIP: 749-195-14-11

Dane kontaktowe:

– adres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Mostowa 30A

– e-mail: Marek.Rozanski@grupaazoty.com

– telefon: 77-481-24-33

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Administrator danych przetwarza Pana(i) dane osobowe w celach związanych z wykonywaniem przez Administratora danych uprawnionej działalności związkowej, w tym reprezentowanie i obrona Pana(i) praw, interesów zawodowych i socjalnych oraz realizacją celów i zadań statutowych związku.

Podstawą prawną przetwarzania Pana(i) danych osobowych może być:

 • wyrażona przez Pana(ią) zgoda – 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,
 • wypełnianie obowiązków i wykonywanie szczególnych praw przez Administratora danych w dziedzinie prawa pracy, wynikających w szczególności z ustawy o związkach zawodowych, ustawy – Kodeks pracy – 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 9 ust. 2 lit. b) RODO,
 • wykonywanie przez Administratora danych uprawnionej działalności związkowej, w tym reprezentowanie i obrona Pana(i) praw, interesów zawodowych i socjalnych oraz realizacja celów i zadań statutowych związku – 9 ust. 2 lit d) RODO,
 • prawnie uzasadniony interes Administratora danych realizowany przez Administratora danych lub osobę trzecią, tj. w szczególności ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń – 6 ust. 1 lit. f) RODO, art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.
 1. Odbiorcy danych

Pana(i) dane osobowe będą przekazywane wyłącznie w związku z realizacją przez Administratora danych celów określonych w pkt 3 powyżej, tj. w szczególności: uzupełnić lub wykreślić

 • pracodawcom,
 • podmiotom przeprowadzającym szkolenia na zlecenie Administratora danych,
 • kancelarii prawnej,
 • podmiotom, które będą dokonywać przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO na wyraźne udokumentowane polecenie Administratora danych.
 1. Okres przechowywania danych osobowych
 • Dane przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody – przez okres od udzielenia zgody do czasu jej wycofania.
 • Dane przetwarzane na innych przesłankach, o których mowa w pkt 3 – przez okres posiadania przez osobę, której dane są przetwarzane statusu członka związku lub przez okres niezbędny do należytego wypełnienia przez Administratora danych celów określonych w pkt 3.
 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Panu(i) następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, po spełnieniu warunków i przesłanek określonych przepisami RODO:

 • prawo dostępu do Pana(i) danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Pana(i) danych osobowych, które są nieprawidłowe,
 • prawo żądania usunięcia Pana(i) danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana(i) danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana(i) danych ze względu na Pana(i) szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych,
 • prawo do przenoszenia Pana(i) danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych Pana(i) danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, które może Pan(i) przesłać innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator danych przesłał te dane do innego administratora pod warunkiem, że będzie to technicznie możliwe,
 • prawo wycofania zgody, przy czym z uwagi na możliwość przetwarzania Pana(i) danych na podstawie innych przesłanek, o których mowa w pkt 3 powyżej, w przypadku cofnięcia zgody, będą mogły one być nadal przetwarzane pod warunkiem zaistnienia celów i innych podstaw prawnych, o których mowa w pkt 3.
 1. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Panu(i) także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie danych osobowych.

Podanie przez Pana(ią) danych osobowych i ich przetwarzanie przez Administratora danych jest warunkiem koniecznym realizacji przez Administratora danych uprawnionej działalności związkowej.

Marek Różański

Przewodniczący

   MZZPSZ

Fenix- Koci Zakątek

Fenix- Koci Zakątek w Ucieszkowie to miejsce gdzie zwierzęta dostają drugą szansę na nowy dom i nowe życie. Jako Zarząd MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW SYSTEMÓW ZMIANOWYCH ZIEMI OPOLSKIEJ z siedzibą GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A. przy wsparciu przyjaciół i członków naszego związku podjęliśmy wyzwanie i objęliśmy opieką to piękne miejsce, w którym działają ludzie o wielkim sercu i ratując niejednokrotnie życie zwierząt oraz stwarzając im możliwość normalnego funkcjonowania i umożliwiając odnalezienie nowych domów. W ramach przeprowadzonej akcji udało nam się zakupić lampę antybakteryjną, o której pracownicy Kociego Zakątka marzyli od lat i która umożliwi ratowanie zdrowia a nawet życia wielu przywiezionym z interwencji zwierząt i uchroni przed chorobami zwierzęta już przebywające w Zakątku. Ale to nie wszystko, przy pomocy anonimowych darczyńców udało nam nie zakupić 24 paczki po 15 kg każda karmy, co zabezpieczy byt przebywających w Kocim Zakątku zwierząt nawet  na kilka miesięcy. Przekazaniu naszych darów towarzyszyło ogromne wzruszenie pracowników Kociego Zakątka, nie obyło się również bez łez szczęścia. Takie chwile mobilizują nas działania i sprawiają, że jesteśmy dumni z naszych członów, przyjaciół i ludzi dobrego serca. Cieszymy się również, że Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich skrzywdzonych zwierząt, które są w potrzebie. Wyciągają ręce i proponują swoją pomoc”.

Dlatego z całego serca pragniemy podziękować wszystkim, którzy udzielili nam wsparcia i pomocy w przeprowadzeniu tej wielkiej akcji.

                                                                                                                             Dziękujemy!!!!

 

                                                                                                                             Zarząd MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW SYSTEMÓW ZMIANOWYCH ZIEMI OPOLSKIEJ z siedzibą GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z przekazania darów.